PRIVACY STATEMENT

Please scroll down for the English version of our privacy statement

In dit privacy statement worden de belangrijkste details omtrent ons privacybeleid weergegeven bij gebruik van de website en het plaatsen van een bestelling. Dit statement dient om de bezoeker of klant te informeren over welke gegevens ZILT Amsterdam van hem of haar verzamelt, hoe deze informatie wordt gedeeld en welke rechten de bezoeker of klant heeft op dit gebied.

GEGEVENS DIE WORDEN OPGESLAGEN BIJ GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Bij gebruik van de website worden de volgende gegevens opgeslagen door externe services die wij gebruiken evenals door onszelf voor een optimale bezoekerservaring:

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website (onder andere je browser en surfgedrag) wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt je IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van ZILT Amsterdam zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kan je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de deze link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren. Je kan dan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt. Er wordt dan een “opt-out cookie” op deze website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen je erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens ZILT Amsterdam gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je hier. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

TIDIO CHAT

Indien je ervoor kiest om gebruik te maken van de chatfunctie zoals aangeboden door Tidio, dien je eerst akkoord te gaan met het opslaan van uw gegevens door de dienst door het kruisje aan te vinken. Vervolgens wordt de chatgeschiedenis opgeslagen door dit platform om ons de gelegenheid te geven dit platform optimaal te gebruiken en jou als klant te kunnen helpen. Indien je ervoor kiest om uw emailadres op te geven dan wordt dit ook opgeslagen door Tidio. Voor meer informatie over het privacy beleid en de algemene voorwaarden van deze partnerdienst klikt je hier en hier.

GEGEVENS DIE WORDEN OPGESLAGEN BIJ HET PLAATSEN VAN BESTELLINGEN

Bij het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen die noodzakelijk zijn voor het optimaal en veilig verwerken van deze bestelling. U dient dan ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (dit privacy statement incluis) alvorens u de bestelling kunt plaatsen. De gegevens die wij van u verwerken betreffen uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, betaalmethode en rekeningnummer. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om het bestelproces optimaal en veilig te laten verlopen. Deze gegevens worden door ons opgeslagen zo lang wij deze nodig hebben om aan onze administratieplicht te voldoen. Wij werken met privacy by design door onze systemen regelmatig te updaten en te werken met een SSL-certificaat. Daarnaast slaan wij alleen de noodzakelijke informatie op om een bestelling mogelijk te maken. Uw gegevens worden gedeeld met twee partnerservices, ons webhostingbedrijf PCExtreme (algemene voorwaarden en privacy policy) en PostNL vanwege de verzending van de pakketten. Daarnaast kan het in extreme gevallen noodzakelijk zijn je gegevens met derden te delen; met overheidsdiensten om te voldoen aan wet- en regelgeving, of in verband met het beschermen van onze rechten.

JOUW RECHTEN

Als je een inwoner bent van de Europese Unie, dan heb je het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij van jou hebben verwerkt en verzameld om te vragen of deze informatie aangepast, actueel gemaakt of verwijderd kan worden. Indien je gebruik wenst te maken van dit recht, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

CONTACT

Mocht je meer vragen hebben over ons privacybeleid of onze algemene voorwaarden, een klacht willen indienen of een verzoek willen doen voor data retention, dan kan je ons mailen op info@ziltamsterdam.nl.

ENGLISH VERSION PRIVACY STATEMENT

This privacy statement touches upon the most important details regarding our privacy policy when using the website and placing an order. This statement serves to inform the visitor or customer about what information ZILT Amsterdam, how this information is shared with our partners and what rights the visitor or customer has in this area respectively.

DATA PROCESSED & STORED WHEN VISITING OUR WEBSITE

When visiting our website, the following information is stored by external services that we use to help create an optimal visitor experience:

GOOGLE ANALYTICS

This website uses Google Analytics, a web analysis service from Google Inc. (Google). Google Analytics uses so-called “cookies” (text files placed on your device) in order to analyze the use of the website. The information generated by the cookies regarding your use of this website (including your browser and surfing behavior) is transferred to a Google server in the United States and stored there. In the event that the IP address on this website is anonymised, your IP address will be shortened by Google in the Member States of the European Union or in other treaty states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the entire IP address will be transferred to a Google server in the United States and shortened there. Commissioned by ZILT Amsterdam, Google will use this information to evaluate how the website is used, to compile reports on the activities on the website and to offer other services with regard to the use of the website and the internet. The IP address transmitted by your browser within the framework of Google Analytics is not combined with other data from Google. You can prevent the saving of cookies by choosing an appropriate setting in your browser. We point out, however, that in that case you may not be able to use all the features of this website. You can also prevent the recording and processing of the data generated by the cookies (including your IP address) by downloading and installing the so-called “opt-out browser add-on” via this link. You can then prevent Google Analytics from collecting data. What follows is an “opt-out cookie” being placed on this website, ensuring that your data is no longer collected when you visit this website. You can find more information about the conditions of use and data protection under the conditions of Google Analytics or the privacy overview of Google Analytics. We point out that on this website Google Analytics uses the the code “gat._anonymizeIp ();”to guarantee an anonymous registration of IP addresses (so-called IP masking).

reCAPTCHA

We use the reCAPTCHA service from Google Inc. (Google) to protect data sent via this website. This function checks whether a message is sent by a person, in order to prevent ‘spam bots’ from automatically sending messages or leaving comments. The IP address of a visitor and possibly also other data are sent to let Google reCAPTCHA work. The content of a message is sent to and processed by Google in order to ensure safety. The IP address is abbreviated and thereby made anonymous in countries that are part of the EU and states that participate in the treaty for the European economic area. In exceptional cases, an IP address is completely passed on to a Google server in the United States and abbreviated there. On behalf of ZILT Amsterdam, Google uses this information to evaluate your use of this service. The IP address provided by reCAPTCHA will not be merged with other data from Google. Google’s data protection rules apply to the collection of this data. More information about Google’s privacy policy can be found here. By using reCAPTCHA you agree that Google will process information about you in the manner and for the purpose described above.

TIDIO CHAT

If you choose to use the chat function offered by Tidio on this website, you first have to agree to the storage of your data by ticking the box regarding Tidio’s general conditions. The chat history is saved by this platform to provide us the opportunity to use this platform in an optimal manner and to help you as a customer. If you choose to enter your email address, this will also be stored by Tidio. For more information about the privacy policy and the terms and conditions of this partner service, click here and here.

INFORMATION STORED WHEN PLACING AN ORDER

When placing an order, data is processed and stored that is necessary for the optimal and safe processing of your order. You must also agree to the terms and conditions (including this privacy statement) before you can place the order. The information we process about you includes your name, gender, address, telephone number, email address, payment method and account number. This information is necessary for us to ensure that the ordering process runs smoothly and optimally. This information is stored by us as long as we need it to comply with our administrative duty according to Dutch law. We work with privacy by design by regularly updating our systems and providing a SSL certificate. In addition, we only store the necessary information to enable an order. Your data will be shared with several partner services; our webhosting company PCExtreme (terms and conditions and privacy policy) and PostNL due to the shipment of the packages. In extreme cases it may be necessary to share your data with other third parties; government or law enforcement agencies to comply with laws and regulations, or in order to protect our rights as a company.

YOUR RIGHTS

If you are a resident of the European Union, you have the right to access the personal information that we have processed and collected from you in order to ask whether this information can be corrected, updated or deleted. If you wish to execute this right of data retention, please contact us using the contact details at the bottom of this page.

CONTACT

If you have any questions regarding our privacy policy or our general terms and conditions, or want to file a complaint or make a request for data retention, you can mail us at info@ziltamsterdam.nl.